Tvarumas

Tvarumas – vienas iš mūsų organizacijos veiklos prioritetų. Siekiame dirbti taip, kad mūsų organizacija kuo labiau prisidėtų prie ekonomikos, gamtos ir žmonių gerovės užtikrinimo.

Aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į verslo tikslus, kurie dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. Prisidedame prie šių tikslų įgyvendinimo, siekdami sukurti reikšmingiausią indėlį visuomenei ir pasauliui.

„Acme Grupė“ neabejoja tvarumo kuriama verte, o verslą vysto remdamasi socialiai atsakingais sprendimais ir vertybėmis.

Socialinė atsakomybė

„Acme Grupės“ bendrovių sėkmė priklauso ne tik nuo profesionalios komandos, bet ir nuo visuomenės sėkmės ir gyvenimo kokybės. Plėtodama sėkmingą verslą bendrovių grupė neatlygintinai prisideda prie bendros visuomenės gerovės, dalyvauja, įsitraukia ir remia socialinius projektus.

Per 40 socialinių partnerių

3 remiamos kryptys

8 metus plėtojami soc. projektai

Daugiau informacijos

Aplinkosaugos strateginės kryptys

Aplinkosaugos poveikio reikšmingumo analizės metu „Acme Grupės“ bendrovėms buvo nustatytos 8 reikšmingos temos, kurios formuoja „Acme Grupės“ aplinkosaugos kryptis.

Bendrovės integruoja tik joms aktualias aplinkosaugos kryptis, kurios atspindi jų kuriamus svarbiausius aplinkosauginius poveikius.

Klimato kaita:
švelninimas

„Acme Grupės“ bendrovės integruoja veiksmus, skirtus reguliariai vertinti bendrovių prisidėjimo prie klimato kaitos mastą tiesiogiai, netiesiogiai ir per tiekimo/vertės grandines (I, II ir III vertinimo srities, kaip tai nustato GHG Protocol, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) skaičiavimais).

Kartu „Acme Grupės“ bendrovės siekia prisidėti prie klimato kaitos švelninimo sudarant ir vykdant ŠESD mažinimo planą.

Kiekvienos „Acme Grupės“ bendrovės ŠESD mažinimo indėlis yra skirtingas ir nustatomas atsižvelgiant į įmonės potencialą reikšmingai prisidėti prie bendrojo grupės tikslo.

Klimato kaita:
prisitaikymas

„Acme Grupės“ bendrovės integruoja veiksmus, skirtus reguliariai vertinti bendrovių prisidėjimo prie klimato kaitos mastą tiesiogiai, netiesiogiai ir per tiekimo/vertės grandines (I, II ir III vertinimo srities, kaip tai nustato GHG Protocol, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) skaičiavimais).

Kartu „Acme Grupės“ bendrovės siekia prisidėti prie klimato kaitos švelninimo sudarant ir vykdant ŠESD mažinimo planą.

Kiekvienos „Acme Grupės“ bendrovės ŠESD mažinimo indėlis yra skirtingas ir nustatomas atsižvelgiant į įmonės potencialą reikšmingai prisidėti prie bendrojo grupės tikslo.

Žiedinė ekonomika

„Acme Grupės“ bendrovės, kuriose susidaro reikšmingi naudojamų medžiagų ir atliekų kiekiai bei kurių veiklos modeliuose yra aktualios galimybės žiediškumo principų įgyvendinimui, siekia integruoti veiksmus, kurie leistų mažinti naudojamų medžiagų ir susidarančių atliekų kiekį, nukreipti atliekas antriniam panaudojimui ar jas pakartotinai panaudoti, kada įmanoma, bei plėsti ir skatinti paslaugas, kurios pratęstų produktų gyvavimo ciklą.

Atliekų tvarkymas

Atitinkamos „Acme Grupės“ bendrovės, kurių veiklos generuoja reikšmingą atliekų kiekį, arba kurių verslo modelis įgalina reikšmingo atliekų kiekio generavimą, reguliariai jį stebi, kur įmanoma – siekia mažinti ir tikslingai utilizuoti. Taip pat, yra siekiama sumažinti rinkai tiekiamų elektronikos produktų, kurių neįmanoma arba ekonomiškai nenaudinga sutaisyti, apimtis.

Tiekimo grandinė

„Acme Grupės“  bendrovės, kurių perkamos ir parduodamos paslaugos ir produktai kelia reikšmingą poveikį oro taršai ir klimato kaitai, neatsinaujinančių žaliavų naudojimui ir atliekų generavimui bet kuriuo jų gyvavimo ciklo metu, siekia suderinti reikšmingų tiekėjų įsitraukimą į aplinkosaugines praktikas su „Acme Grupės“ siekiais tokius poveikius atitinkamai mažinti.

Transportas

„Acme Grupės“ bendrovės integruoja veiksmus, skirtus reguliariai vertinti ŠESD kiekį, susidarantį iš transporto priemonių naudojimo bei sudaryti ir vykdyti ŠESD mažinimo planą. Taip pat, „Acme Grupė“ siekia skatinti, kad jų nuosavybės teise valdomų pastatų naudotojai rinktųsi alternatyvius atvykimo į pastatus būdus.

Bioįvairovė

„Acme Grupės“ bendrovės, kurių veiklos kelia arba potencialiai kelia reikšmingą poveikį bioįvairovei, siekia jį atstatyti tikslingai nukreipiant investicijas bioįvairovės valdymui ir gerinimui.

Žaliosios energetikos
plėtros įgalinimas

Atitinkamos „Acme Grupės“ bendrovės, kurios teikia žaliosios energijos produktus ir užtikrina jų finansavimą siekia įgalinti kuo daugiau vartotojų prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.

Socialinės strateginės
kryptys

Socialinių poveikių reikšmingumo analizės metu „Acme Grupės“ bendrovėms buvo nustatytos 6 reikšmingos temos, kurios formuoja Acme Grupės socialines strategines kryptis. Bendrovės integruoja tik joms aktualias socialines kryptis, kurios atspindi jų kuriamus svarbiausius socialinius poveikius.

Darbuotojų pasitenkinimas,
gerovė ir sveikatinimas

„Acme Grupės“ bendrovės, kurios turi reikšmingą skaičių darbuotojų, integruoja veiksmus, siekiančius užtikrinti darbuotojų gerovę ir sveikatą bei atlieka reguliarią darbuotojų pasitenkinimo stebėseną, o jei reikalingą – imasi veiksmų jį pagerinti.

Žmogaus teisės

Visos „Acme Grupės“ bendrovės siekia užtikrinti žmogaus teisių apsaugą savo veikloje, edukuoti darbuotojus, sekti žmogaus teisių pažeidimus ir imtis prevencinių veiksmų, o nutikus pažeidimui užtikrinti, kad padaryta žala būtų atstatyta.

Darbuotojų
mokymai ir
edukacija

„Acme Grupės“ bendrovės, kurios turi reikšmingą skaičių darbuotojų, siekia imtis veiksmų skatinti darbuotojų tobulėjimą ir kompetencijų gerinimą ir užtikrinti tam tinkamas sąlygas.

Įvairovė ir lygios
galimybės

„Acme Grupės“ bendrovės, kurios turi reikšmingą skaičių darbuotojų, siekia užtikrinti darbuotojų įvairovę ir imasi veiksmų, kad visiems darbuotojams būtų užtikrinamos lygios galimybės, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Darbuotojų sauga

„Acme Grupės“ bendrovės, kurių veikla gali kelti didesnę riziką darbuotojų saugumui ir sveikatai, siekia užtikrinti saugias darbo sąlygas ir darbo saugos vertybių įdiegimą, reguliariai edukuoja darbuotojus, diegia prevencines priemones, stebi nelaimingus atsitikimus, o nutikus nelaimingam atsitikimui užtikrina, kad padaryta žala būtų atstatyta.

Socialinė
atsakomybė

„Acme Grupės“ bendrovės siekia kurti reikšmingą teigiamą socialinį poveiki, bei užtikrinti skiriamą paramą socialinės atsakomybės priemonėms ir reguliarią skiriamos paramos stebėseną.

Valdysenos strateginės kryptys

Valdysenos poveikių reikšmingumo analizės metu „Acme Grupės“ bendrovėms buvo nustatytos 4 reikšmingos temos, kurios formuoja „Acme Grupės“ valdysenos strategines kryptis. Bendrovės integruoja tik joms aktualias valdysenos kryptis, kurios atspindi jų kuriamus svarbiausius valdysenos srities poveikius.

Atsakinga tiekimo
grandinė

„Acme Grupės“ bendrovės, kurių tiekimo grandinės susiduria su aukštesne rizika sukurti neigiamų tvarumo poveikių arba susiduria su rizika parduoti prekes ar paslaugas neetiškiems klientams, siekia imtis veiksmų užtikrinančių atsakingą tiekimo grandinės valdymą, įtraukiant partnerius ir kitus dalyvius tiekimo grandinėje.

Verslo etika

Visos „Acme Grupės“ bendrovės siekia užtikrinti, kad verslas yra vykdomas pagal „Acme Grupės“ vertybes ir kad būtų užtikrinama aukšta verslo etika, t.y. užtikrinta atitiktis įstatymams ir „Acme Grupės“ politikų nuostatoms, antikorupcijos, prekybos reikalavimų, sankcijų atitikties ir sąžiningos konkurencijos principams.

Skaidrumas

Visos „Acme Grupės“ bendrovės siekia užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir imtis veiksmų, kad suinteresuotoms šalims būtų sąžiningai ir reguliariai komunikuojama apie įmonės finansinius ir nefinansinius rezultatus ir daromą progresą.

Duomenų sauga

Visos „Acme Grupės“ bendrovės siekia užtikrinti savo klientų ir darbuotojų privatumą ir siekia imtis veiksmų duomenų saugumo pažeidimų ir kibernetinių atakų prevencijai užtikrinti.