UAB „ACME Valda“ privatumo pranešimas

UAB „ACME Valda“ privatumo pranešimas

PATVIRTINTA

UAB „ACME Valda“ direktoriaus 2022-09-06 įsakymu Nr. 20220906/01/ACV

1. Bendrosios nuostatos

Šis dokumentas (toliau – Privatumo pranešimas) nustato pagrindinius UAB „ACME Valda”, duomenys kaupiami LR juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 302312717, buveinės adresas – Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – acmevalda@acme.lt, tel. +370 37 333102 (toliau – Bendrovė arba mes) atliekamo Kliento (sąvoka pateikiama žemiau) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.

Privatumo pranešimas skirtas apsaugoti ir ginti Kliento Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi Reglamento (sąvoka pateikiama žemiau), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

2. Privatumo pranešimo sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;

ACG Bendrovė/s – bet kuri bendrovė, priklausanti ACME grupei.

Klientas arba Jūs – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba bet kokiu būdu naudojasi Bendrovės paslaugomis, ketina pirkti ar perka Bendrovės prekes ir ar kitokiu būdu yra susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekėmis arba asmuo, ketinantis kandidatuoti ar kandidatuojantis į laisvas darbo pozicijas ACG Bendrovėse.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

3. Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

PATVIRTINTA

UAB „ACME Valda“ direktoriaus 2022-09-06 įsakymu Nr. 20220906/01/ACV

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, pvz., dėl reklaminės informacijos gavimo;

sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;

Bendrovė yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;

Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

e) Asmens duomenys tvarkomi Klientui kandidatuojant į laisvas darbo vietas ACG Bendrovėse.

 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. o Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
 • Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

4. Renkamos informacijos pobūdis

Priklausomai nuo teikiamų prekių/paslaugų pobūdžio Bendrovė gali rinkti šiuos Kliento duomenis:

 • pagrindinė Kliento informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, asmens dokumento kopija (jei pateikta) bei duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • informacija apie Kliento teikiamas įsigyjamas prekes/paslaugas: informacija apie pasirinktas/teikiamas paslaugas ir jų naudojimo trukmę, su prekių paslaugų kokybės vertinimu susijusi informacija, informacija prekių gražinimą, garantinį aptarnavimą ir pan., duomenys apie Kliento nemokumo rizikos vertinimą;
 • informacija apie atsiskaitymus už prekes/paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas, informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);
 • informaciją apie Kliento sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros: informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl reklaminės (naujienos, programos pasiūlymai, akcijos ir pan.) informacijos gavimo, dalyvavimo nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;
 • komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: duomenys apie naršymą Bendrovės tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); telefoninių pokalbių įrašai skambinant Bendrovės atstovams, susirašinėjimo su Bendrove informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.), Kliento kreipimaisi ir Bendrovės atsakymai dėl spręstinų klausimų;
 • kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie apklausos dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai;
 • Duomenis, susijusius su Jūsų asmeniu, kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, (vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, amžių, išsilavinimą, pareigas, darbo patirtį (esama ir buvusios darbovietės, darbo stažas darbovietėje (-se), užimtos (-amos) pareigos, kita darbo patirtis), užsienio kalbų mokėjimą (skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterinėmis programomis), gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kitus duomenis, pateiktus gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške bei kituose susijusiuose dokumentuose ir/ar šaltinuose;
 • Kiti duomenys, pateikti darbo pokalbių metu ir/ar kitaip bendraujant su Bendrovės ir ACG Bendrovių atstovais, t. y. pageidaujamą darbą (poziciją) ir atlyginimą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, žymą apie dalyvavimą darbo pokalbyje, pokalbio datą, asmenines savybes, priėmimo dirbti datą, žymą apie atsisakymą priimti kandidatą (nurodant priežastį), rekomendaciją (-as), darbines funkcijas, kompetencijas.

5. Duomenų tvarkymo tikslai

Renkamus duomenis Bendrovė naudoja tam, kad galėtų suteikti Jums savo paslaugas/prekes, taip pat teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais teisės aktais, o taip pat vykdyti ir užbaigti ACG Bendrovių darbuotojų atrankos procedūras.

Informacijos tvarkymo tikslai:

 • sutarties sudarymui ir vykdymui (prekių/paslaugų teikimui), jų kokybės užtikrinimui bei Klientų aptarnavimui ir informacijos teikimui;
 • tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
 • buhalterinei apskaitai;
 • teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, skolos valdymui ir išieškojimui;
 • Bendrovės internetinei svetainei administruoti ir tobulinti, išlaikyti ją saugią ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;
 • teisės aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
 • kitiems tikslams, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu;
 • administruoti, vykdyti ir užbaigti ACG Bendrovių darbuotojų atrankos procedūras

6. Duomenų surinkimo būdai

Informaciją apie Jus mes renkame šiais būdais:

 • Kai informaciją Bendrovei pateikiate patys (pvz., pildant Bendrovės paraiškas, sutartis ir/ar kitus dokumentus (įskaitant per mūsų partnerius), mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);
 • Informaciją apie Jus mums gavus iš trečiųjų šalių su kuriomis bendradarbiaujame (pvz., partneriai, valstybės institucijos ir pan.);
 • Kai informaciją pateikiate trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, kaip pvz. darbo skelbimų portaluose, MeetFrank įdarbinimo aplikacijoje, tikslinėse aukštosiose mokyklose, bendradarbiaujant su personalo atrankų paslaugas teikiančiomis bendrovėmis ir kt.). Esant poreikiui, gali būti naudojami ir kiti vidinės bei išorinės komunikacijos šaltiniai.

7. Duomenų tvarkymo trukmė

Bendrovė Asmens duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek reikia šiame Privatumo pranešime nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų prekių/paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir jis yra reikalingas (pvz., privalomi dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

8. Duomenų perdavimas

Privatumo pranešime nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė Jūsų duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams:

 • Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, auditoriai, konsultantai ir pan.). Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus.
 • ACG Bendrovėms, kai ta reikalinga tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti arba administruoti, vykdyti ir užbaigti ACG Bendrovių darbuotojų atrankos procedūras.
 • Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda Jūsų asmens duomenis, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių, dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

9. Kokios Jūsų turimos teisės?

Klientas turi šias teises:

 • susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Bendrovės atliekamo Asmens duomenų tvarkymo; o gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
 • reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo, kaip Bendrovės Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
 • reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė išanalizuos, ar Klientas turi teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
 • nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šiame Privatumo pranešime nurodytais kontaktais. Klientams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis.

Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis.

Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Privatumo pranešimo atnaujinimas

Kilus poreikiui Privatumo pranešimas gali būti atnaujinama – t.y. Bendrovė turi teisę keisti Privatumo pranešimo sąlygas esant pagrįstoms priežastims, o atnaujinus Privatumo pranešimą informacija bus paskelbta Bendrovės administruojamose svetainėse nurodant Privatumo pranešimo versijos numerį ir patvirtinimo datą, o taip pat įkelta ir į www.acmegrupe.lt.

11. Kontaktiniai duomenys

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Bendrovės Privatumo pranešimo arba atliekamo duomenų tvarkymo ar duomenų subjektų teisių įgyvendinimo el. paštu duomenuapsauga@acme.lt.

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

12. Kita informacija

Bendrovės svetainėje ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos. Kai Jūs naudojatės trečiųjų šalių aplikacijomis, paslaugomis ar tinklapiais, net jeigu jie yra pasiekiami naudojantis Bendrovės svetainėmis ir produktais, šis Privatumo pranešimas netaikomas tokių trečiųjų šalių atliekamam duomenų tvarkymui, aplikacijoms, paslaugoms ar tinklalapiams. Duomenų tvarkymui ir rinkimui atliekamam trečiųjų šalių ir jų paslaugoms yra taikomos tų trečiųjų šalių privatumo politikos ir paslaugų teikimo sąlygos, su kuriomis rekomenduojame jums susipažinti prieš atliekant bet kokius veiksmus.